onze

Algemene voorwaarden


 

1. Voorwerp en Toepassingsgebied

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopcontracten, huurcontracten en onderhoudscontracten die afgesloten worden tussen ITTESDOC BV, hierna genoemd ITTESDOC en haar klanten, kopers, hierna genoemd de KLANT. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele bestellingen van verbruiksgoederen, diverse opdrachten en prestaties. De Algemene Voorwaarden van ITTESDOC hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de KLANT die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ITTESDOC aanvaard zijn, worden hierbij uitgesloten.

 

  2. Prijs

a. Tenzij andersluidende bepalingen, zijn de prijzen en tarieven deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt.

b. Alle prijzen en tarieven zijn netto, af magazijn, inclusief normale verpakking, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, heffing, BTW, taks, rechten, boete, kost, vergoeding voor reprografie, auteurs, uitgevers, of andere, welke de KLANT op onherroepelijke of bijzondere wijze verklaart ter zijner laste te nemen en des gevallend de leverancier te vrijwaren.

c. Indien de levering van de uitrusting, op verzoek van de KLANT wordt uitgevoerd meer dan 120 dagen na ondertekening van het contract, zal de prijs aangerekend worden van het tarief, hetzij hoger, hetzij lager, van toepassing op de dag van de levering. 

 

  3. Levering en Installatie

De kosten voor de (her)installatie in het netwerk zijn betalend, alsook elke verplaatsing en/of verhuis van het toestel.

De leveringstermijnen door ITTESDOC opgegeven zijn indicatief en creëren geen resultaat verbintenis in hoofde van ITTESDOC. Laattijdige leveringen geven in geen geval recht op annulering van de order of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien ITTESDOC, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil, definitief in de onmogelijkheid is gesteld om een aanvaarde bestelling uit te voeren, dan kan zij door middel van een gewone kennisgeving aan de KLANT het contract ontbinden, zonder dat deze aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

In de verkoopprijs zijn niet de forfaitaire kosten voor levering en installatie begrepen en bijgevolg ten last van de KLANT, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze forfaitaire kosten dekken de levering van de Uitrusting of Verbruiksproducten alsmede de technische installatie voor zover er geen beroep moet worden gedaan op hijstoestellen of speciale behandelingen noodzakelijk zijn.

De door de KLANT bestelde verbruiksproducten worden: "FRANCO" geleverd voor alle bestellingen vanaf 96,68 €, excl. BTW, voor bestellingen onder deze waarde is ITTESDOC gerechtigd 12,39 € voor administratieve kosten in rekening te brengen.

De levering wordt bevestigd door de kopiefactuur, de leveringsbon of het vervoersdocument die bij de levering door de KLANT wordt ondertekend. Buiten datum en handtekening wordt op dit document het serienummer van de uitrusting vermeld, indien het gaat over het leveren van uitrustingen.

 

  4. Zichtbare gebreken - Niet Conformiteit

Ingeval de levering zichtbare gebreken vertoont of niet conform is aan de aanvaarde bestelling, dient de KLANT daarvan akte te laten opnemen op het ogenblik van de afhaling of bij de afgifte door vervoerder. Binnen de drie dagen na de levering dient de KLANT ITTESDOC schriftelijk op de hoogte te brengen van de gebreken of de niet conformiteit van de goederen en haar afschrift van de vaststellingen van de vervoerder over te maken. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief  door de KLANT aanvaard.  In geen geval, ook niet omwille van verborgen gebreken, kunnen goederen naar ITTESDOC worden teruggestuurd zonder haar schriftelijke toestemming. Alle terugzendingen dienen te geschieden in de oorspronkelijke verpakking en binnen de acht dagen na de toestemming tot terugzending.

 

  5. Waarborg

De waarborg dekt alleen de stukken die vervangen worden wegens een fout aan het materiaal of fabricagefout gedurende de 6 kalendermaanden volgende op de levering of de installatie in voorkomend geval. In geen geval dekt de waarborg de normale onderhoudsbeurten en kan niet worden verlengd. Gedurende de waarborgperiode verbindt de KLANT er zich toe de uitrusting niet te wijzigen noch uiteen te nemen zonder voorafgaande toelating vanwege ITTESDOC.

De vermelde waarborgen is van toepassing in België, maar niet toepasselijk voor de vergoeding van schade veroorzaakt door:

- een ongeval, een gewilde of ongewilde fout, een verplaatsing van de uitrusting, een abnormaal gebruik strijdig met het onderrichtboekje van de operator;

- elke wijziging van/of uiteen nemen van de uitrusting;

- gebruik van elektrische stroom ongeschikt voor de uitrusting;

    - gebruik van verbruiksproducten niet geleverd door ITTESDOC of slecht kwalitatief papier.

 

6. Overdracht van eigendom

ITTESDOC blijft eigenaar van de uitrusting tot de volledige betaling van de prijs, taksen en andere eventuele kosten.  Tot zolang is de KLANT niet gerechtigd de goederen aan derden in pand of borg te geven of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede ITTESDOC hiervan per kerende in kennis te stellen.

Bij wanbetaling kan ITTESDOC steeds door een aangetekend schrijven onderhavig contract opzeggen en de uitrusting terugnemen onverminderd haar recht tot schadevergoeding.

 

7. Betalingsvoorwaarden

Het bedrag van de factuur dient contant te worden vereffend.  De goederen blijven eigendom van ITTESDOC BV totdat de volledige betaling is uitgevoerd. Bij verder verzuim, is voor elke factuur, niet vereffend op haar gestelde vervaldag, een interest van 12 % per jaar verschuldigd, verhoogt met eventuele inningskosten. Deze interest is van rechtswege en zonder aanmaning 8 dagen vanaf de vervaldag verschuldigd; elke begonnen maand wordt voor een volledige maand aanzien. De vervaldag geldt als eerste aanmaning. Bovendien in geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het factuurbedrag automatisch, zonder voorafgaande verwittiging en bij toepassing van het artikel 1152 van het burgerlijke wetboek, verhoogd worden met 10 % met een minimum van 150 €.

Tenzij ITTESDOC de KLANT toestemming gegeven heeft de goederen terug te zenden omwille van zichtbare gebreken of niet conformiteit aan de bestelling, zal geen enkele klacht van de KLANT de niet-betaling van vervallen factuur rechtvaardigen. Bij elke aanmaning wordt extra 15 euro aangerekend. De KLANT doet afstand van zijn recht de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst in te roepen. Ieder gedeeltelijke betaling zal in de eerste plaats aangewend worden ter aanzuivering van de schadevergoeding voor laattijdige betaling en de nalatigheid interesten. Eventuele betwistingen aangaande onze facturatie dienen schriftelijk, per kerende, ons toegezonden te worden.

 

8. Beperking van de verantwoordelijkheid van ITTESDOC

ITTESDOC draagt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval de KLANT de wettelijke bepalingen inzake veiligheid niet naleeft, ondermeer inzake de aarding en, in het algemeen, de reglementering inzake gebruik van elektrische apparatuur. In geen geval zal ITTESDOC geacht worden een waarborg te hebben gegeven inzake de mogelijkheid een bepaald werk uit te voeren. ITTESDOC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade of verlies, hierin begrepen verlies van zakencijfer of winstderving, en dit welke ook de oorzaak weze, ondermeer vertraging of uitblijven van de levering of herstelling van de uitrusting.

 

9. Beëindiging

De overeenkomst tussen ITTESDOC en de KLANT wordt onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd op de dag dat de KLANT zijn activiteit stopzet, in faling verklaard wordt, een verzoekschrift tot concordaat of tot uitstel van betaling neerlegt, of zijn schuldeisers op minnelijke wijze een concordaat voorstelt.

ITTESDOC is gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de KLANT in geval deze binnen de vierentwintig uren geen gevolg geeft aan de oproep van ITTESDOC om een vastgestelde inbreuk op zijn verplichtingen stop te zetten.

Indien de beëindigde overeenkomst betrekking heeft op de huur of op het onderhoud van de door ITTESDOC geleverde toestellen, dan is ITTESDOC ten titel van schadevergoeding gerechtigd op alle sommen die de KLANT nog verschuldigd zou geweest zijn voor de resterende duur van de overeenkomst, als volgt berekend: Het gemiddelde van de reeds gefactureerde bedragen per kwartaal, vermenigvuldigd met het aantal resterende kwartalen van het lopende contract vermeerderd met de dossierkosten van 125€ excl btw. , onverminderd het recht van ITTESDOC om een hogere schadevergoeding te eisen indien de geleden schade hoger is. Indien de overeenkomst met de KLANT door ITTESDOC beëindigd wordt om één van de redenen vermeld in dit artikel, zal ITTESDOC in geen geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de KLANT of jegens derden.

 

10. Gedeeltelijke nietigheid

Indien één of meerdere van de bepalingen van de Algemene Voorwaarde of de contracten waarop ze van toepassing zijn nietig zouden zijn, dan heeft deze nietigheid geen enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen en zullen de partijen de nietige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het economische effect dit van de ongeldige bepalingen zo dicht mogelijk benadert.

De voorwaarden van het huidige contract hebben voorrang op deze welke zich kunnen bevinden in briefwisseling of de documenten van de KLANT of aan hem gericht.

 

11. Bevoegde Rechtbanken

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd. 

CRM

DOC

IT​​​​​​​

 

 

 

 
Sitemap
Onze diensten
Volg ons

© ittesdoc BE0429.553.018